HDK Invest Sp.z o.o | ul. Ciepielowska 5 lok.1, 04-967 Warszawa tel. 666 38 18 48666 38 18 48, 666 38 18 38 666 38 18 38 | mail: biuro@hdkinvest.pl

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym pobieranym przez samorząd gminy i musi być opłacany przez każdego właściciela nieruchomości. Wysokość podatku zmienia się każdego roku, zgodnie z ustaleniami gmin. Przyszły nabywca nieruchomości musi liczyć się z tym, że będzie musiał go opłacić, nawet jeśli jest wyłącznym właścicielem gruntu, ponieważ, zgodnie z prawem, podatek od nieruchomości płacą wszyscy, którzy są właścicielami jakiejkolwiek nieruchomości – gruntu, domu, mieszkania, budynku biurowego czy hali magazynowej. Dowiedz się, czym jest podatek od nieruchomości, jaka jest jego wysokość i kto może być z niego zwolniony.

Podatek od nieruchomości w Polsce

Podatek od nieruchomości to jeden z podatków samorządowych, z którego wpływy odprowadzane są do budżetu gminy, na terenie której położona jest dana nieruchomość. Stawki między poszczególnymi samorządami są mocno zróżnicowane. Ustalane są przez rady poszczególnych gmin, ale podwyżki nie mogą być wyższe niż maksymalne stawki podatku od nieruchomości określane każdego roku przez Ministra Finansów.

Zgodnie z ustawą z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podlegają:

 1. grunty
 2. budynki lub ich części
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Podatnikami są osoby fizyczne, prawne, a także jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów – powierzchnia
 • dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z 1 stycznia roku, w którym został dokonany ostatni odpis amortyzacyjny

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają budynki od kolejnego roku po zakończeniu budowy, co oznacza, że obowiązek podatkowy za dom, którego budowa zakończyła się na przykład w grudniu 2020 pojawi się 1 stycznia 2021. Jeśli jednak budowa została ukończona 1 stycznia 2021, to konieczność opłacenia podatku pojawi się 1 stycznia 2022 roku.

Warto wiedzieć, że według prawa budowlanego zakończenie budowy następuje, kiedy inwestor dokona zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, a organ ten w odpowiednim terminie nie zgłosi sprzeciwu.

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości spoczywa na wszystkich osobach mających nieruchomości, czyli:

 • właścicielach
 • użytkownikach wieczystych
 • samoistnych posiadaczach
 • niekiedy także posiadaczach zależnych nieruchomości lub ich części będących własnością Skarbu Państwa bądź jednostki samorządu terytorialnego

Podatku od nieruchomości nie można mylić z podatkiem od sprzedaży nieruchomości, który płacony jest w formie podatku dochodowego.

Trzeba również pamiętać, że podatek od nieruchomości za mieszkanie powinien opłacić właściciel, a nie najemca lokalu, co często jest kwestią niejasną.

Zobacz też: Jaki jest koszt utrzymania domu?

Nowy dom rynek pierwotny

Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Właściciele określonych nieruchomości są zwolnieni z obowiązku opodatkowania.

Podatku od nieruchomości nie muszą płacić właściciele:

 • użytków rolnych
 • gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych
 • lasów (z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej)
 • nieruchomości należących do państw obcych i organizacji międzynarodowych
 • gruntów pod wodami płynącymi i kanałami żeglugowymi
 • nieruchomości lub ich części, które są zajęte na potrzeby organów jednostek samorządu terytorialnego
 • gruntów zajętych pod pasy drogowe dróg publicznych oraz znajdujących się na nich budowli

Każda inna nieruchomość podlega opodatkowaniu, a podatek musi być opłacany zarówno przez osoby fizyczne, jak i przedsiębiorców (stawki podatku od nieruchomości dla firm są wyższe).

Stawki podatku od nieruchomości

Wysokość podatku od nieruchomości na dany rok określana jest przez radę gminy, z tego względu informacji o wysokości składek trzeba szukać w gminie, na terenie której znajduje się nieruchomość.

W większości przypadków podatek opłaca się kwartalnie. Tylko w sytuacji, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł rozliczenie jest jednorazowe.

Stawki podatkowe od nieruchomości w 2021 roku będą prawdopodobnie dwa razy wyższe, niż w roku ubiegłym, co wynika z rosnącej inflacji.

Zobacz też: Ile kosztuje kupno mieszkania?