HDK Invest Sp.z o.o | ul. Ciepielowska 5 lok.1, 04-967 Warszawa tel. 666 38 18 48666 38 18 48, 666 38 18 38 666 38 18 38 | mail: biuro@hdkinvest.pl

Ogrzewanie gazowe jest cenione między innymi za praktycznie bezobsługowe użytkowanie oraz niskie koszty eksploatacji. Ogrzewanie domu gazem jest również ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ gaz jest jednym z najczystszych paliw. Nie przyczynia się więc do powstawania smogu i zanieczyszczenia środowiska. Założenie ogrzewania gazowego w domu jednorodzinnym wymaga jednak dopełnienia niezbędnych formalności oraz prawidłowego wykonania instalacji.

Rodzaje instalacji

Nie do każdej nieruchomości można doprowadzić przyłącze gazu z sieci. Alternatywną opcją jest wtedy instalacja na zewnątrz budynku specjalnego zbiornika, w którym magazynowany jest gaz płynny. Instalacja gazowa może mieć więc dwie formy, różniące się sposobem dystrybucji do budynku:

 • Instalacja wykorzystująca gaz ziemny
 • Instalacja z LPG (gazem płynnym)

Najczęściej wykorzystywana jest opcja umożliwiająca podpięcie gazu ziemnego. Konieczne jest wtedy podłączenie do sieci gazowej, dzięki czemu zyskuje się stały dostęp do paliwa.

W przypadku instalacji z LPG konieczny jest zakup bądź dzierżawa zbiornika.

Ogrzewanie domu

Ogrzewanie gazem ziemnym – instalacja krok po kroku

Zasady przyłączania nieruchomości do gazu regulowane są w głównej mierze przez Ustawę prawo energetyczne oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania gazowego. Niezbędne jest złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego wniosku, w którym zawarte jest oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości. Jeśli wydane zostanie pozwolenie na stworzenie projektu przyłącza gazowego i podłączenie dostaw, wtedy możliwe jest podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Następnie odbiorcy otrzymują wytyczne dotyczące warunków przyłączenia obiektu do sieci gazowej. Na tym etapie możliwe jest zlecenie wybranemu wykonawcy sporządzenia projektu instalacji gazowej.

Pozwolenie na budowę

W przypadku nowo budowanych domów istnieje możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę domu razem z wewnętrzną instalacją. Jeśli jednak projekt instalacji nie był składany razem z wnioskiem pozwolenia, konieczne jest uzyskanie decyzji pozwolenia i zlecenie wykonania projektu.

Projekt instalacji gazowej

Projekt powinien być wykonany przez specjalistę posiadającego uprawnienia w zakresie instalacji gazowych. Inwestor musi tylko dostarczyć określone dokumenty:

 • Mapę do celów projektowych wykonaną przez uprawnionego geodetę (skala 1:500)
 • Rzuty wszystkich kondygnacji nieruchomości
 • Warunki techniczne przyłączenia do sieci gazowej
 • Informację o projektowanej infrastrukturze technicznej
 • Informację o stanie prawnym działek, których dotyczy inwestycja
 • Opinię kominiarską (dotyczy istniejących budynków oraz modernizowanych instalacji)

Na tej podstawie projektowana jest instalacja uwzględniająca zapotrzebowanie domu na gaz. Projekt dopasowany jest do warunków technicznych budynku. Zawarte są w nim wszystkie odbiorniki gazu oraz przebieg całej instalacji.

Przyłącze gazu do skrzynki

Wykonanie przyłącza gazu do skrzynki gazowej przeprowadza osoba, która ma podpisaną umowę z gazownią.

Wykonanie instalacji od skrzynki gazowej do punktów odbioru

Realizacją instalacji zajmuje się wykonawca wybrany przez inwestora. Jego rolą jest realizacja instalacji od skrzynki gazowej do punktów poboru. Ważne, aby była to firma posiadająca wszystkie niezbędne uprawnienia do wykonywania takich prac. Co ważne, wykonawca musi prowadzić dziennik budowy podczas wykonywania instalacji.

Próba szczelności oraz odbiór

Po wykonaniu instalacji konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności instalacji w obecności kierownika budowy oraz odbiorcy gazu. Potwierdzeniem wykonania procedury jest sporządzony protokół.

Umowa z dostawcą gazu

Do podpisania umowy z dostawcą gazu niezbędne jest złożenie stosownego wniosku. Dopiero po zawarciu umowy następuje montaż gazomierza. Zostaje również podany termin rozpoczęcia dostawy gazu.

Uruchomienie dostaw gazu

Uruchomienie dostaw możliwe jest po okazaniu stosownych dokumentów:

 • Projektu
 • Oświadczenia kierownika budowy o przeprowadzeniu wszystkich prac zgodnie z projektem
 • Pozwolenia na użytkowanie instalacji (jeśli było potrzebne)
 • Protokołu z odbioru technicznego i próby szczelności instalacji
 • Protokołu odbioru kominiarskiego

Zobacz też: Ogrzewanie fotowoltaiczne domu – instalacja i koszty

ogrzewanie domu gazem

Ogrzewanie gazem płynnym – instalacja krok po kroku

W przypadku instalacji zbiornika z LPG proces rozpoczyna się zwykle podpisaniem umowy z wybraną firmą dystrybucyjną, która często oferuje także możliwość zorganizowania całego procesu podłączenia gazu.

Zgłoszenie budowy instalacji

Przed rozpoczęciem prac trzeba zgłosić w starostwie bądź urzędzie miasta zamiar budowy instalacji na gaz płynny. Posadowienie zbiornika o pojemności do 7 m3 nie wymaga posiadania pozwolenia na budowę. Trzeba jednak dostarczyć odpowiednie dokumenty:

 • Mapę do celów projektowych wykonaną przez uprawnionego geodetę
 • Opis techniczny planowanej instalacji gazowej zatwierdzony przez rzeczoznawcę
 • Projekt zagospodarowania działki wykonany przez projektanta z uprawnieniami
 • Potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • Decyzję o warunkach zabudowy

Brak sprzeciwu urzędników oznacza zgodę na budowę instalacji. Przed zainstalowaniem zbiornika i wykonaniem przyłącza powinna być już gotowa wewnętrzna instalacja gazowa z podłączonymi odbiornikami.

Budowa instalacji

Budowa powinna przebiegać pod nadzorem uprawnionego kierownika, a zbiornik musi zostać poddany kontroli inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Zbiornik na gaz płynny może być instalowany na gruncie (na płycie fundamentowej) bądź pod ziemią.

Rozpoczęcie eksploatacji

Przed rozpoczęciem eksploatacji zbiornik poddawany jest odbiorowi w ruch.

Ile kosztuje ogrzewanie gazowe?

Wyliczając cenę instalacji gazowej na gaz ziemny trzeba wziąć pod uwagę opłatę przyłączeniową do sieci gazowej, której wysokość uzależniona jest od odległości działki względem gazociągu. Całkowite koszty mogą wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Miesięczne koszty ogrzewania domu gazem nie są potem wysokie.

W przypadku instalacji z LPG można wybrać opcję zakupu zbiornika lub jego dzierżawy. Koszty zakupu i wykonania instalacji mogą wynieść około 10 tys. złotych. W przypadku dzierżawy koszty ograniczają się do wykonania projektu i płyty fundamentowej, co kosztuje około 1 tys. złotych. Za dzierżawę płaci się zwykle około kilkudziesięciu złotych miesięcznie. Ogrzewanie domu gazem ze zbiornika nie wiąże się więc z dużymi kosztami.

Gaz można wykorzystać do ogrzewania wody oraz ogrzewania podłogowego. Dzięki nowoczesnym gazowym kotłom centralnego ogrzewania możliwe jest ogrzewanie wody użytkowej oraz zasilającej centralne ogrzewanie. Ogrzewanie gazowe w domu to ekologiczne rozwiązanie na lata.

Zobacz też: Ogrzewanie domu – co wybrać?